W ramach projektu planowane są następujące działania:

 • Działanie 1 Spotkania warsztatowo-sieciujące dla koalicjantów

  Zajęcia przeznaczone dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, Powiatowych Urzędów Pracy oraz instytucji współpracujących np. Kuratorium Oświaty i przedstawicieli szkół oraz pozostałych koalicjantów. Tematyka szkoleń będzie dotyczyła różnych aspektów pracy z cudzoziemcami, m.in. tworzenia struktur organizacyjnych, metodyki pracy z cudzoziemcami, różnic kulturowych i religijnych. Spotkania będą też służyły wymianie doświadczeń w zakresie rozwiązań systemowych pracy z cudzoziemcami, tworzenia i umacniania współpracy oraz bieżące informowanie koalicjantów o realizowanych zadaniach.

 • DZIAŁANIE 2 ZORGANIZOWANIE SEMINARIUM DLA KOALICJANTÓW

  Działanie ma na celu integrację środowiska zawodowego – planowane zajęcia obejmowałyby osoby z co najmniej 2 grup zawodowych z wymienionych: pracownicy socjalni, nauczyciele, pracownicy powiatowych urzędów pracy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych instytucji. Działanie ma służyć lepszemu wykorzystaniu struktur pomocy społecznej i innych instytucji i organizacji w celu integracji cudzoziemców, a także wsparcie konkretnej współpracy między nimi mającej na celu pomoc w integracji obywateli państw trzecich. Tematyka spotkań: „Integracja dzieci i rodzin cudzoziemskich – dobre praktyki” oraz „Przeciwdziałanie handlowi ludźmi i pracy niewolniczej w kontekście imigracji cudzoziemców – możliwości pomocy”. Seminarium w założeniach nie ma charakteru cyklicznego z tymi samymi uczestnikami. Planowana liczba zajęć: 4.

 • Działanie 3 Prowadzenie punktów informacyjno-doradczych

  Punkty będą działać całorocznie przez minimum 23 miesiące funkcjonowania projektu i świadczyć bezpłatną pomoc dla cudzoziemców. W ramach punktu będzie prowadzona działalność zapewniająca doradztwo i pomoc w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin. Zaplanowano uruchomienie punktów informacyjno-doradczych zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Kartuzach i Chojnicach.

 • Działanie 4 Kursy j. polskiego dla dorosłych

  będą prowadzone na minimum dwóch poziomach nauczania. Poziom nauczania języka polskiego będzie dostosowany adekwatnie do zgłoszonych potrzeb cudzoziemców. Ustalenie zapotrzebowania ilościowego i jakościowego w zakresie nauki języka będzie możliwy w momencie przystąpienia uczestników do projektu. Zajęcia będą się odbywać w miejscu największego skupiska cudzoziemców. Większość kursów będzie się odbywać w aglomeracji Trójmiasta, pozostałe – adekwatnie do stwierdzonych potrzeb.

 • Działanie 5 Kursy metodyczne dla nauczycieli nauki j. polskiego

  planowana jest realizacja 12 kursów przez okres trwania projektu dla kilkudziesięciu nauczycieli pracujących w województwie pomorskim. W ramach kursu każdy z uczestników otrzyma materiały dydaktyczne.

 • Działanie 6 Kursy adaptacyjne

  dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce. Dopuszcza się realizację zajęć w formie stacjonarnej (wykłady, prelekcje) a także wyjść do kina, muzeum czy innej formie, która uatrakcyjniałaby prezentowane treści. Szczegółowy zakres realizacji kursów będzie ustalony z podwykonawcą.

 • Działanie 7 Nauka j. polskiego jako obcego dla dzieci

  działanie zostanie skierowane do szkół, w których jest dużo uczniów nie znających języka polskiego a pula przyznawanych szkołom godzin dodatkowych jest zbyt mała lub do szkół, które w ogóle nie mają takich lekcji. Lekcje będą prowadzone przez nauczycieli z danej szkoły lub zatrudnionych z zewnątrz. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach o poziomie dostosowanym do potrzeb uczniów.

 • Działanie 8 Zajęcia wyrównawcze dla dzieci

  zajęcia pozwalałyby uczniom cudzoziemskim na nadrobienie zaległości szkolnych, pomoc w specjalistycznym słownictwie i wsparcie w odrabianiu prac domowych oraz opanowywaniu materiału szkolnego. Zajęcia wyrównawcze byłyby rozdysponowane w podobny sposób jak lekcje języka polskiego – czyli w tych szkołach, gdzie dzieci cudzoziemskich jest najwięcej a możliwości realizacji takiego wsparcia najmniejsze.

 • Działanie 9 Zajęcia konsultantów kulturowych w szkołach - DZIAŁANIE ANULOWANO

  Obecność dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach stawia przed nauczycielami i uczniami nowe wyzwania i rodzi wiele trudności. Konsultant będzie pracować z nauczycielami, dyrektorami szkół, psychologami, pedagogami, osobami prowadzącymi lekcje polskiego i zajęcia wyrównawcze – zarówno z zatrudnionymi w projekcie jak i personelem szkół. Będzie prowadzić także dyżur telefoniczny i realizować przyjazdy kryzysowe. Metoda działania: poradnictwo dla nauczycieli, edukatorów, asystentów.

 • Działanie 10 Zajęcia nt. tradycji, historii i kultury polskiej w szkołach

  Zajęcia będą łączyły wiedzę o polskiej tradycji, historii, kulturze, sztuce, zwyczajach, świętach, również sytuacji Polski jako członka UE i NATO. W trakcie zajęć, gdy dzieci będą na odpowiednim poziomie znajomości języka polskiego będą oglądały polskie filmy, slajdy z najważniejszymi zabytkami, uczyły się o najważniejszych polskich osiągnięciach i znanych Polakach. Młodsze dzieci będą miały okazję poznać polskie bajki, baśnie i legendy. Zajęcia będą prowadzone w szkołach, w których uczą się większe grupy dzieci cudzoziemskich.

 • Działanie 11 Zajęcia adaptacyjne i rekreacyjno-integracyjne dla rodzin - DZIAŁANIE ANULOWANO

  W ramach działania zaplanowano realizację 4 weekendowych spływów kajakowych w okresie 2 wakacji z elementami rekreacji i zajęć sportowo-integracyjnych. Zajęcia przeznaczone są dla rodzin cudzoziemskich oraz polskich. Ideą przewodnią jest adaptacja i integracja cudzoziemców i Polaków poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu na łonie natury, poznanie atrakcyjnych przyrodniczo terenów województwa pomorskiego, możliwość lepszego poznania się, nauka ciekawych umiejętności i odkrywania nowych pasji oraz doświadczanie przyjaznej koegzystencji z naturą.

 • Działanie 12 Zatrudnienie asystenta j. ukraińskiego

  w wybranych szkołach uczących cudzoziemców. Zadania asystenta: wytłumaczyć nowemu uczniowi zasady funkcjonowania szkoły, pokazać klasy, toalety, stołówkę, gabinet pielęgniarki. Asystent może tłumaczyć polecenia nauczyciela, co umożliwia uczestnictwo w lekcji, jest tłumaczem na wywiadówkach, pomaga w wyjaśnieniu nieporozumień na tle wychowawczym i kulturowym. Asystent ma pełnić ważną rolę w sytuacjach kryzysowych.

 • Działanie 13 Doradztwo zawodowe oraz tłumaczenia przysięgłe

  w ramach tego działania cudzoziemcy mogliby liczyć na wsparcie doradcy zawodowego m.in. w zakresie określenia profilu zawodowego, umiejętności i kompetencji, pomocy w przygotowaniu CV i innych dokumentów aplikacyjnych, pomocy w tłumaczeniu dokumentów i nostryfikacji posiadanych świadectw i dyplomów, wreszcie – pomocy w szukaniu pracy i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Doradcy zawodowi oraz tłumacze przysięgli będą pracowali w punktach informacyjno-doradczych.

 • Działanie 14 Wydanie przewodnika dla cudzoziemców oraz inne działania o charakterze informacyjno-promocyjnym

  istotnym uzupełnieniem działań wymienionych powyżej ma być wydanie przewodnika dla cudzoziemców o roboczym tytule „Życie w Województwie Pomorskim”. Przewodnik zawierać będzie ważne informacje nt. stanu prawnego i konkretnych rozwiązań umożliwiających legalizację pobytu, uzyskania legalnego zatrudnienia, spraw ogólno życiowych: zapisania dziecka do szkoły, ubiegania się o świadczenia społeczne, uzyskania pomocy medycznej, atrakcji i ważnych miejsc w województwie pomorskim – instytucji publicznych, kulturalnych, sportowych, miejsc rekreacji, ważnych wydarzeń i świąt itp. Przewodnik pozwalałby trafiającym na Pomorze cudzoziemcom uzyskać kompendium wiedzy przydatnej do adaptacji w naszym województwie. Publikacja zostałaby wydana w języku rosyjskim, ukraińskim i angielskim z możliwością późniejszego dodruku. Prócz tego zaplanowano inne działania o charakterze promującym projekt i jego działania – prowadzenie strony internetowej oraz wydanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.