Drogi Cudzoziemcu,

 

 • CZYM JEST HANDEL LUDŹMI ?

 

Handel ludźmi jest poważnym przestępstwem, które charakteryzuje wysoki stopień zorganizowania i transnarodowość. Godzi ono w  podstawowe prawa człowieka: prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i rodzinnego oraz zakaz dyskryminacji i poniżającego lub nieludzkiego traktowania. Jego ofiarami najczęściej padają kobiety i dzieci.

 

UWAGA! Jesteś ofiarą handlu ludźmi lub pracy przymusowej – jesteś chroniony przez prawo, bez względu na to czy przebywasz w Polsce legalnie czy nie. Wiedz, że działania państwa polskiego  i jego właściwych instytucji skoncentrowane są na wykryciu przestępstwa, ujęciu jego sprawców i ukaraniu ich oraz udzieleniu ochrony i wszelkiej niezbędnej pomocy jego ofiarom.

 

Handel ludźmi polega na zniewoleniu osoby przy pomocy szerokiego spektrum metod przestępczych. Ich finałem jest wykorzystanie osoby, bez względu na jej wiek, płeć czy narodowość.

 

WAŻNE! Podjęcie przez sprawcę działania w celu wykorzystania innej osoby, nawet za jej zgodą, jest elementem niezbędnym do zakwalifikowania czynu jako wypełniającego znamiona przestępstwa handlu ludźmi.

 

W polskim prawie za handel ludźmi uznawane są czynności sprawcze wskazane w art. 115 § 22 Kodeksu karnego, takie jak:

 • werbowanie (nakłanianie, zjednywanie, zaciąganie),
 • transport (przemieszczanie, przewożenie z zastosowaniem środków komunikacji),
 • dostarczanie (umieszczanie w innym miejscu),
 • przekazywanie (powierzanie, dawanie w celu dysponowania),
 • przechowywanie (zatrzymywanie w jednym miejscu, przetrzymywanie w ukryciu),
 • przyjmowanie osoby (zatrzymywanie przekazanej osoby).

 

Z jednoczesnym:

 • użyciem przemocy lub groźby bezprawnej,
 • uprowadzeniem,
 • użyciem podstępu, wprowadzeniem w błąd albo wykorzystaniem błędu lub niezdolności do należytego pojmowania podejmowanego działania,
 • nadużyciem stosunku zależności, wykorzystaniem krytycznego położenia lub stanu bezradności,
 • udzieleniem albo przyjęciem korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności:
  • w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania,
  • w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, żebractwie, niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka,
  • w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy
 • jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego to zawsze stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione powyżej.

 

 • WAŻNE! DODATKOWE OKOLICZNOŚCI MOGĄCE WSKAZYWAĆ NA HANDEL LUDŹMI DO PRACY PRZYMUSOWEJ
 • Jeśli pracowałeś/-aś w warunkach niezgodnych z polskim kodeksem pracy, tj, niezgodnie z ogólnymi zasadami, wedle których:
  • wykonywałaś/-łeś pracę bez podpisanej umowy lub umowa o pracę, którą przedstawiono ci do podpisu sporządzona była w nieznanym ci języku
  • pomimo wykonywania pracy nie otrzymujesz umówionego wynagrodzenia lub otrzymujesz wynagrodzenie w niższej kwocie, niż było to ustalone
  • wykonujesz inną pracę, niż miałeś/-aś wykonywać
  • warunki zakwaterowania zapewnione przez pracodawcę nie spełniały podstawowych standardów komfortu i higieny
  • byłaś/eś poddawana/-ny zastraszaniu, przemocy fizycznej, zmuszaniu do pracy
  • czas pracy przekraczał 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy;
  • tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi przekraczał przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym
  • nie przysługiwało Ci w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku

to być może stałeś/-aś się ofiarą handlu ludźmi. Pamiętaj, że twoja zgoda na warunki zatrudnienia nie wyłącza odpowiedzialności pracodawcy za działanie niezgodne z prawem.

 

 • WAŻNE – OFIARY HANDLU LUDŹMI NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE SĄ:
 • do pracy przymusowej w seks biznesie,
 • do żebractwa lub niewolnictwa domowego,
 • w celu pozyskania od nich, a następnie handlu organami ,
 • eksploatacji kryminalnej, wyłudzania kredytów, świadczeń socjalnych.

 

 • WAŻNE! – NIEKARALNOŚĆ OFIAR HANDLU LUDŹMI.

 

 • Ofiary handlu ludźmi są chronione przez prawo i są uprawnione do korzystania z pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej oraz socjalnej w celu jak najszybszej asymilacji.
 • NA POCZĄTEK – LEGALIZACJA POBYTU
 • Każdemu kto padł ofiarą handlu ludźmi lub pracy przymusowej, przysługują liczne uprawniena między innymi:
 1. możliwość potwierdzenia legalności pobytu, w sytuacji, gdy przebywają one na terytorium RP nielegalnie ( w ramach tak zwanego czasu na zastanowienie);
 2. możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt czasowyin. z prawem do pracy;
 3. możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt stały przez ofiarę handlu ludźmi na szczególnych warunkach, już po 1 roku pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi.
 4. Niekaralność ofiar handlu ludźmi. Zgodnie z prawem należy odstąpić od ścigania ofiar lub nie stosować  wobec nich sankcji w przypadkach:
 • przyznania ofierze handlu ludźmi statusu pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w zakresie czynów z art. 189 a § 1 kk,
 • dokonaniu czynu zabronionego pod wpływem przymusu fizycznego lub psychicznego, do którego zostały zmuszone w bezpośredniej konsekwencji tego, iż stały się ofiarami handlu ludźmi.

 

W ostatnich latach zjawisku handlu ludźmi coraz więcej uwagi poświęcają instytucje państwowe i samorządowe. Na terenie województwa pomorskiego od 2015 r. działa Pomorski Wojewódzki Zespół Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Jest on ciałem doradczym i opiniotwórczym Wojewody Pomorskiego. Zadaniem Zespołu jest prowadzenie działań prewencyjnych, wspieranie  i reintegracja ofiar handlu ludźmi oraz pobudzenie aktywności lokalnych samorządów, fundacji i stowarzyszeń w tym zakresie.

 • POSIADASZ INFORMACJE LUB JESTEŚ OFIARĄ HANDLU LUDŹMI – POMOGĄ CI:
 • Pomorski Wojewódzki Zespół Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

tel. 58 30 77 156

 

 • Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

adres: ul. Gdyńskich Kosynierów 11 lok. 1, 80-866 Gdańsk

tel. 512 949 109

e-mail: centrum@cwii.org.pl

 

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej – OIK

adres: ul. Ks. Gustkowicza 13, 80 – 543 Gdańsk

tel: (+48) 58 511 01 21, (+48) 58 511 01 22

e – mail: goik@mopr.gda.pl

 

 • Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”

tel. zaufania. (+48) 22 628 99 99

tel. (+48) 22 628 01 20

e-mail: strada@strada.org.pl

 

 • Policja 997
 • Straż Graniczna (+ 48) 800 422 322
 • numer alarmowy 112

 

Więcej informacji znajdziesz na stronach www:     

handelludzmi.eu          strada.org.pl     cwii.org.pl    oik.org.pl