Kto może skorzystać z projektu:

1) Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (z późniejszymi zmianami):

 • na podstawie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały (art. 195, z wyjątkiem ust. 1 pkt 6) lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 211),
 • na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany” (art. 226 ust. 5),
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

2) Dzieci ww. osób (nie będące obywatelami UE) urodzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe dzieci podlegają warunkom z punktu 1 i 7.

3) Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywający na terytorium RP na podstawie stempla, którzy:

 • złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2),
 • złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2),
 • złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego,
 • złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ust. 1 pkt 1), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25,
 • złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP (art. 300 ust. 4).

4) Przebywający na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego.

5) Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP, którzy są w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce.

UWAGA wsparcie dla tych osób jest ograniczone do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu.

6) Małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup ww. 1-4, w takim zakresie jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań.

7) Osoby, nie będące obywatelami UE, przebywające na terytorium RP legalnie, które złożyły wniosek o:

 • udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ustawy o cudzoziemcach),
 • udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ustawy o cudzoziemcach),
 • udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (art. 223),
 • przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 19- 21, 23-25,
 • przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP (art. 300)

i uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia.

8) Dodatkowo odbiorcami projektu mogą być również:

 • osoby korzystające ze statusu uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej w rozumieniu dyrektywy 2011/95/UE;
 • osoby korzystające z tymczasowej ochrony w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE;
 • osoby, które są przesiedlane lub zostały przesiedlone do państwa członkowskiego, lub osoby które są przekazywane lub zostały przekazane z państwa członkowskiego.

Z powyższej grupy odbiorców wyłączeni są obywatele kraju trzeciego posiadający również obywatelstwo jednego z krajów UE.