Projekt „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 2018 – 2020” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.

Całkowita wartość projektu: 2.801.334 zł

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 700.334 zł

Wkład FAMI: 2.101.000 zł

Projekt ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej (w tym pochodzenia polskiego) – szczególnie w zakresie zapewnienia doradztwa i pomocy w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi, aktywizacji zawodowej, nabywania kompetencji językowych oraz adaptacji i integracji z polskim społeczeństwem. Istotnym elementem projektu jest też rozwijanie i aktualizacja spójnej strategii integracyjnej na terenie województwa oraz zapewnienie specjalistycznych szkoleń dla koalicjantów – pracowników różnych instytucji zaangażowanych w projekt: nauczycieli, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji i organizacji. Realizacja zamierzonych celów zawiera się w kilkunastu działaniach realizowanych w  latach 2018-2021.