Cel

Celem głównym projektu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej (w tym pochodzenia polskiego).

Ponadto celem projektu jest budowanie struktur i standardów systemu wsparcia dla cudzoziemców w oparciu o sieć współpracujących instytucji publicznych, samorządowych, pozarządowych i prywatnych a także rozwijanie kompetencji pracowników zatrudnionych w tych instytucjach.

Celem dodatkowym jest integracja i adaptacja cudzoziemców ze społecznością polską.

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej (w tym pochodzenia polskiego) – szczególnie w zakresie zapewnienia doradztwa i pomocy w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi, aktywizacji zawodowej, nabywania kompetencji językowych oraz adaptacji i integracji z polskim społeczeństwem. Istotnym elementem projektu jest też rozwijanie i aktualizacja spójnej strategii integracyjnej na terenie województwa oraz zapewnienie specjalistycznych szkoleń dla koalicjantów – pracowników różnych instytucji zaangażowanych w projekt: nauczycieli, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji i organizacji. Realizacja zamierzonych celów zawiera się w czternastu zadaniach realizowanych w okresie grudzień 2018 – luty 2021.